ML Polyolefins

RODO

Klauzula informacyjna RODO:

 1. ML Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Berylowa 7, 82-310 Gronowo Górne, NIP: 5783118860, KRS: 0000582659, REGON: 363046127 oświadcza, że jest Administratorem danych osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych, które wyraziły zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, osób fizycznych będących kontrahentami ML Sp. z o.o., osób fizycznych reprezentujących kontrahenta ML Sp. z o.o. oraz osób fizycznych wskazanych przez kontrahenta, jako osoby do kontaktu.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest:
  1. potrzeba realizacji umowy, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
  2. marketing usług własnych, wykorzystywane do tego celu będą środki komunikacji w tym telefon oraz e-mail, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
  3. zapewnienie prawidłowości podatkowych po wystawieniu faktury, podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z art. 70 §1 Ordynacji Podatkowej.
 3. Administrator będzie przetwarzać następujące dane: imię i nazwisko, numer telefonu, adres e- mail.
 4. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, ich zmiany, usunięcia lub przenoszenia, a także prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.
 5. Wszelkie informacje dotyczące procesów przetwarzania danych osobowych można uzyskać u Inspektora Ochrony Danych listownie pod ww. adresem korespondencyjnym lub adresem e-mail: __________
 6. Administrator przetwarza dane przez czas realizacji umowy lub do czasu wycofania wyrażonej zgody, zgłoszenia skutecznego sprzeciwu względem przetwarzania danych. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń Administratora lub obrony przed roszczeniami, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa.
 7. Dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom świadczącym na rzecz Administratora usługi teleinformatyczne, takie jak hosting, dostarczanie lub utrzymanie systemów informatycznych oraz podmiotom uprawnionym do ich uzyskania, jeśli przepisy prawa tego wymagają.
 8. Dane osobowe nie będą podlegały profilowaniu ani automatycznemu podejmowaniu decyzji. Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.
 9. Osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo złożenia wniosku ws. dostępu do danych, sprostowania, ograniczenia przetwarzania lub złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.