ML Polyolefins

WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY

dla produktów i usług ML Sp. z o.o.

 1. Informacje ogólne
  1. ML Sp. z o.o. z siedzibą w Gronowie Górnym (dalej „ML”) zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków Sprzedaży i Dostawy zwanych dalej „Warunkami”) w dowolnym czasie. Klienci i użytkownicy będą informowani o zmianie warunków w bieżących ofertach. Składając zamówienie Klient oświadcza, że zapoznał się z niniejszymi warunkami i je akceptuje.
  2. Oferty i zamówienia będą podlegały Warunkom obowiązującym w momencie składania zamówień. Warunki są publikowane na stronie internetowej ML.
  3. Wyjątki od niniejszych Warunków będą ważne wyłącznie po zaakceptowaniu ich na piśmie przez obie strony.
  4. Przez formę pisemną, o której mowa w niniejszych Warunkach, rozumie się: wiadomość wysłaną przez pocztę elektroniczną oraz dokument dostarczony w oryginale na papierze.
 2. Dokumenty i informacje techniczne
  1. Wszystkie zbiory, opisy, rysunki i inne dokumenty techniczne dotyczące produktów lub ich wytwarzania przekazane przez jedną stronę drugiej stronie przed lub po sprzedaży produktów pozostają własnością strony przekazującej.
  2. Zbiory, rysunki, opisy, dokumentacja techniczna lub inne informacje techniczne otrzymane przez jedną ze stron nie mogą być używane do celów innych, niż te, dla których zostały przekazane, bez zgody strony przekazującej.
  3. ML zapewnia pełną poufność oraz ochronę przekazanych danych.
 3. Ważność oferty cenowo-terminowej
  1. Oferta przedstawiona przez ML, zachowuje ważność przez okres 7 dni, chyba że oferta stanowi inaczej.
  2. Oferta przedstawiona przez ML może być przyjęta jedynie bez zastrzeżeń.
  3. Przyjęcie przez Klienta oferty z zastrzeżeniem jakiejkolwiek zmiany wymaga przedstawienia nowej oferty ze strony ML.
 4. Przyjmowanie i realizacja zamówień
  1. Zamówienie Klienta staje się dla niego wiążące po jego złożeniu w formie pisemnej firmie ML.
  2. Zamówienia należy składać:
   • pocztą na adres: ML Sp. z o.o., ul. Berylowa 7, 82-310 Gronowo Górne
   • drogą mailową na adres: orders@mlpolyolefins.com
  3. Zamówienie powinno zawierać:
   • pełną nazwę i adres siedziby Klienta,
   • numer NIP,
   • imię i nazwisko osoby upoważnionej do składania zamówień w imieniu Klienta,
   • ilość i asortyment zamawianego produktu,
   • termin realizacji zamówienia,
   • adres i warunki dostawy,
   • nazwisko i numer telefonu osoby odpowiedzialnej za odbiór produktu,
   • dodatkowe wymagania Klienta.
  4. Zamówienie staje się wiążące dla ML dopiero po przesłaniu pisemnego potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji.
  5. Zmiana zamówienia w trakcie realizacji będzie każdorazowo ustalana pisemnie między stronami. Zmiany zamówienia mogą wpływać na termin i warunki jego realizacji.
  6. Jeśli będzie to możliwe, ML wprowadzi do zamówienia zmiany zgłoszone pisemnie przez Klienta (np. zmianę produktu, ilości, sposobu realizacji). W innym przypadku ML uprawniony jest do realizacji zamówienia zgodnie z pierwotnie ustalonymi warunkami.
  7. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian na wniosek ML, zmiany będą pisemnie akceptowane przez Klienta. Klient przyjmuje do wiadomości, że zmiany zgłoszone przez którąkolwiek ze stron mogą wpłynąć na termin/warunki realizacji zlecenia i nie będzie dochodził z tego tytułu żadnych roszczeń.
  8. Klient może anulować zamówienie. ML obciąży wówczas Klienta kosztami poniesionymi do daty anulowania zamówienia, których łączna wysokość uzależniona będzie od stopnia zaawansowania realizacji zamówienia.
  9. Zamówienia ponawiane lub wykonywane z stałej oferty ML wymaga podania ilości oraz oczekiwanego terminu realizacji.
  10. Brak informacji określonych w pkt. 4.3. może mieć wpływ na warunki realizacji zamówienia.
  11. ML zastrzega, iż termin realizacji zamówienia rozpoczyna swój bieg od dnia wyjaśnienia ewentualnych rozbieżności/niejasności związanych z projektem przedłożonym wraz z zamówieniem przez Klienta.
 5. Dostawa
  1. ML poczyni wszelkie starania, aby zamówiony produkt terminowo i bezpiecznie dostarczyć zamawiającemu.
  2. Jednorazowe opakowanie transportowe, umożliwiające bezpieczną dostawę wliczone jest w cenę produktu. Inne formy opakowania wymagają ustaleń uwzględnionych w ofercie.
  3. Koszt wysyłki zostanie doliczany do faktury, chyba że strony ustalą inaczej.
  4. Jeżeli ML stwierdzi, że nie jest możliwe dostarczenie produktów w uzgodnionym terminie dostawy lub jeżeli uzna, że może dojść do opóźnienia, wówczas ML powiadomi o tym Klienta na piśmie, podając przyczynę opóźnienia i, jeśli to możliwe, planowaną datę dostawy.
  5. Jeżeli dostawa opóźnia się z powodu siły wyższej lub z powodu jakichkolwiek działań i okoliczności, za które ML nie ponosi winy lub działań i okoliczności spowodowanych przez Klienta, okres dostawy zostanie przedłużony o czas wymagany w danych okolicznościach.
  6. ML nie będzie w żadnym przypadku ponosić odpowiedzialności za opóźnienie lub niedokonanie dostawy z przyczyn wskazanych w pkt 5.4.
  7. Jeśli Klient nie odbiorze produktu w ustalonym terminie z przyczyn niezawinionych przez ML przyjmuje się, że produkt został odebrany zgodnie z zamówieniem. Alternatywnie, ML może w takim przypadku obciążyć Klienta należnością z tytułu przechowanie nieodebranego w ternie produktu, w wysokości 200 zł za jeden dzień opóźnienia.
 6. Ceny i regulacja kursu wymiany
  1. Cena produktu to cena przekazana Klientowi przez ML w pisemnej ofercie lub/i w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia do realizacji.
  2. Ceny wyrażone są w wartościach netto. Ceny zostaną powiększone o podatek VAT, obliczony zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie.
  3. Zastosowana waluta dotycząca sprzedaży produktów to waluta przekazana w pisemnej ofercie lub przekazana przez ML w inny sposób na piśmie.
  4. Klient dokonuje płatności w walucie jaka została mu przekazana w ofercie lub na fakturze.
 7. Termin płatności
  1. Termin płatności określony jest w ofercie, chyba że zostanie inaczej uzgodnione na piśmie między stronami.
  2. ML będzie uprawnione do żądania zapłaty odsetek ustawowych w przypadku opóźnienia w płatności.
  3. Zgłoszenie przez Klienta zastrzeżeń, uwag lub reklamacji oraz ich rozpatrywanie przez ML nie wstrzymuje biegu terminu płatności.
 8. Reklamacja
  1. Klient powinien niezwłocznie sprawdzić stan produktów w momencie dostawy.
  2. Reklamacje ilościowe mogą być zgłaszane nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od otrzymania przesyłki.
  3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest pisemne zgłoszenie reklamacji, zawierające opis wady oraz zdjęcia.
  4. Jeżeli reklamacja zostanie przyjęta i uznana przez ML, wówczas ML zastrzega sobie w pierwszej kolejności prawo do dostarczenia Klientowi w możliwie najkrótszym czasie brakujących produktów.
  5. Odpowiedzialność ML z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu zostaje wyłączona.
 9. Odszkodowania i kary umowne
  1. ML nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku niedotrzymania terminu dostawy, utratę zysku lub straty pośrednie, powstające w wyniku niedostarczenia odpowiedniego produktu w danym terminie.
  2. W szczególności ML nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane wyłączeniem z eksploatacji produktu oraz za szkody następcze lub pośrednie, w tym za utracone korzyści, spowodowane wystąpieniem wady produktu.
  3. ML odpowiada wobec Klienta wyłącznie za szkodę wyrządzoną umyślnie.
  4. Całkowita łączna odpowiedzialność ML w związku z sprzedażą produktu, nie może przekroczyć wysokości ceny zapłaconej lub należnej za produkt.
 10. Siła wyższa
  1. Za siłę wyższą strony uważają nadzwyczajne okoliczności o charakterze zewnętrznym, niemożliwe do przewidzenia min. wojnę, pożar, wypadki w transporcie, utrudnienia celne i na przejściach granicznych, strajki, zamieszki etc.
  2. Okoliczności pozostające poza kontrolą stron, bez względu na to, czy występują przed czy po przyjęciu zamówienia do realizacji, uprawniają do przedłużenia terminu realizacji zamówienia.
 11. Właściwe prawo
  1. Zlecenia realizowane przez ML podlegają prawu polskiemu.
  2. Sądem właściwym w przypadku sporów sądowych jest sąd właściwy dla miasta Gdańsk.
 12. Postanowienia końcowe
  1. O ile strony inaczej nie postanowią na piśmie, wyłączona zostaje możliwość potrącania przez Klienta jego wierzytelności wynikających z umowy zawartej z ML z wierzytelnościami ML oraz z innymi wierzytelnościami, jakie Strony mogą mieć względem siebie.
  2. Jeżeli jakiekolwiek postanowienie lub postanowienia niniejszych Warunków byłyby nieważne lub niewykonalne w świetle prawa polskiego, nie wpłynie to w żadnym stopniu na ważność ani wykonalność pozostałych postanowień zawartych w Warunkach.