W ramach działania 4.3 Kredyt Techonologiczny, oś priorytetowa 4. Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwo POIG 2007-2013, przy wsparciu instytucji pośredniczącej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz instytucji wdrażającej Banku Gospodarstwa Krajowego.