« powrót / back

Projekty UE
EU projects

W 2020 roku ML Sp. z o.o. realizowało projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Przeciwdziałanie skutkom epidemii COVID-19 w firmie ML Sp. z o.o.” w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Celem projektu jest wsparcie przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi wskutek wystąpienia epidemii COVID-19.

Całkowity koszt realizacji Projektu: 250 643,10 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 250 643,10 zł


ML Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Wykorzystanie nowych materiałów porecyklingowych w innowacyjnej technologii wytwarzania ulepszonych produktów użytkowych”

Projekt polega na wdrożeniu nowej technologii wytwarzania gotowych wyrobów użytkowych z wykorzystaniem materiałów porecyklingowych charakteryzujących się większą odpornością na deformacje, wzrostem wytrzymałości na pękanie oraz unikalnym składem materiałowym.

Wartość projektu: 27 971 682,00 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 14 671 723,80 zł


Aktualnie ML sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich: „Wdrożenie wyników prac B+R w celu uruchomienia produkcji modułowego systemu do utwardzania i stabilizacji gruntu”

Celem projektu jest uruchomienie produkcji modułowego systemu do utwardzania i stabilizacji gruntu.

Planowane efekty: wprowadzenie do oferty spółki nowego, innowacyjnego produktu

Wartość projektu: 17 056 800,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 8 986 920,00 PLN

Projekty unijne

Program operacyjny: Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020, Poddziałanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne

Tytuł projektu: Wdrożenie technologii wytwarzania krat stabilizujących grunt z odpadów trudno przetwarzalnych

Cel projektu: wdrożenie w ML sp. z o.o. technologii wytwarzania krat stabilizujących grunt z odpadów trudno przetwarzalnych

Planowane efekty: wdrożenie nowej innowacyjnej technologii produkcji krat stabilizujących grunt z odpadów trudno przetwarzalnych

Wartość projektu: 8 666 277,72 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 6 000 000,00 PLN

Projekty unijne

Tytuł projektu: Wdrożenie technologii wytwarzania regranulatu o podwyższonej homogeniczności z zadrukowanych, trudno przetwarzalnych laminatów folii poprodukcyjnej PP/PE

Cel projektu: Celowe zagospodarowanie trudno przetwarzalnych zadrukowanych odpadów folii polietylenowo-polipropylenowej

Planowane efekty: wdrożenie nowej innowacyjnej technologii przetwarzania trudno przetwarzalnych zadrukowanych odpadów folii polietylenowo-polipropylenowej

Wartość projektu: 10 909 090,92 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 6 000 000,00 PLN

Projekty unijne

Tytuł projektu: Wdrożenie technologii wytwarzania regranulatu o podwyższonej homogeniczności z zadrukowanych, trudno przetwarzalnych laminatów folii poprodukcyjnej PP/PE

Cel projektu: Celowe zagospodarowanie trudno przetwarzalnych zadrukowanych odpadów folii polietylenowo-polipropylenowej

Planowane efekty: wdrożenie nowej innowacyjnej technologii przetwarzania trudno przetwarzalnych zadrukowanych odpadów folii polietylenowo-polipropylenowej

Wartość projektu: 10 909 090,92 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 6 000 000,00 PLN


W 2014 r. otrzymujemy wsparcie na realizacje projektu “Wzrost konkurencyjności PPHU ML” poprzez zwiększenie proekologicznej produkcji regranulatów. Projekt dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.


W 2013 rozpoczynamy realizacje projektu pt „Wdrożenie nowej techonologii proekologicznej w celu uzyskania nowego produktu – regranulatu na bazie odpadów trudnoprzetwarzalnych” w ramach działania 4.3 Kredyt Techonologiczny, oś priorytetowa 4. Inwestycje w innowacyjne przedsiębiorstwo POIG 2007-2013 przy wsparciu instytucji pośredniczącej Ministerstwa Rozwoju Regionalnego oraz instytucji wdrażającej Banku Gospodarstwa Krajowego.


W 2013 r. otrzymaliśmy dofinansowanie na działanie 6.1 “Paszport do Exportu”.
“DOTACJE NA INNOWACJE”

Kolejna inwestycja dokonana w 2011 roku dofinansowana została ze środków EFRR w ramach programu operacyjnego Innowacyjna Gospodarka lata 2007 – 2013.


Firma dokonała nowej inwestycji w 2008 r., która została sfinansowana środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej w ramach programu SPOWKP 2.2.1